Praktijk Informatie

Praktijk Informatie

Registraties

margaaDe overheid kent een aantal zgn. BIGregistraties op het gebied van onderzoek, advies en behandeling.

In praktijk Marga Akkerman zijn dat:
- GZpsycholoog BIG, d.w.z. een breed opgeleid psycholoog die vooral is opgeleid in onderzoek en behandeling;
- Klinisch psycholoog BIG, d.w.z. een psycholoog-specialist op het gebied van onderzoek en behandeling van complexe problematiek;
- Psychotherapeut BIG voor Kinderen en Jeugdigen, d.w.z. een Kinder- en Jeugdpsycholoog-specialist voor complexe problematiek bij kinderen, jeugdigen en hun ouders.

Tevens
- Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP d.w.z.
een specialist voor complexe problematiek bij kinderen, jeugdigen en hun ouders, volgens de eisen van de beroepsvereniging NIP voor psychologen.

Start / Intake

Bij kinderen van de basisschoolleeftijd of jonger ontvang ik graag beide ouders. Alleen in uitzonderlijke gevallen wijk ik daarvan af. 

Soms kan het kind meteen meekomen, dit in overleg.
Bij aanmelding stuur ik u een vragenlijst waardoor ik vooraf informatie krijg over een aantal onderwerpen. Daarmee kan ik een dossier openen en dat scheelt tijd bij de eerste sessie. Bij middelbare scholieren kan het kind als het dat wil, van meet af aan zonder ouders komen. Wel is het meestal noodzakelijk ook een keer de ouders te spreken, in verband met informatie over de eerste kinderjaren. Ik praat niet achter de rug van kinderen om, wat mij verteld wordt is vertrouwelijke informatie.
Als een middelbare scholier zelf geen probleem aangeeft en dus ook geen reden ziet om te komen, valt weinig succes van een behandeling te verwachten. Gesprekken met de ouders zijn dan meestal wel mogelijk en zinvol, omdat ouders, door hun eigen gedrag of kijk op hun kind te veranderen, daarmee een positieve invloed op hun kind kunnen hebben. In een eerste oudergesprek zoeken we ook uit of en hoe uw kind eventueel voor een gesprek alsnog te motiveren is.
Voor studenten/jongvolwassenen geldt over het algemeen dat ze zichzelf aanmelden. Ouders zullen alleen indien gewenst bij de gesprekken betrokken worden.

 

Mogelijkheden

1. Screening

Dit is de aangewezen vorm van hulp als u snel wilt weten of er met uw kind iets aan de hand is. Vooraf vult u een vragenlijst in, daarna volgt een gesprek van een uur met bij voorkeur beide ouders en het kind. Als het om een puber gaat die zonder ouders wil komen, is dit ook mogelijk. Mijn conclusies vertel ik aan het eind van de sessie.

Screening is mogelijk als de problematiek minder dan 6 maanden bestaat.

2. Advies
U vraagt zich af hoe u bepaalde situaties anders kunt aanpakken. Eerst is er een gesprek met de ouders (maximaal anderhalf uur) en indien nodig daarna een of meerdere sessies met het kind (drie kwartier per sessie). Daarna volgt een gesprek over mijn bevindingen met adviezen hoe de probleemsituatie aan te pakken. Soms volgen daarna enkele gesprekken tot de nieuwe aanpak ‘zit’.

Advisering is mogelijk als de problematiek minder dan 6 maanden bestaat. 

3. Behandeling
De problemen bestaan al minstens een half jaar en wat u en/of de school ook probeerden, er verandert weinig tot niets. Eerst is er een gesprek met beide ouders (anderhalf uur) waarin de levensloop van kind en gezin wordt doorgenomen. Daarna wordt het kind uitgenodigd voor een sociaal-emotioneel onderzoek. Soms zijn daar meerdere afspraken voor nodig. Vervolgens bespreek ik met kind of jeugdige wat mijn conclusies zijn, en of het zinvol is om terug te komen voor de oplossing van zijn of haar problemen. Daarna spreek ik mijn conclusies met de ouders door. Het behandelplan spreek ik door met kind en ouders. Een observatie in de klas kan nodig zijn voordat er een eerste gesprek is met uw kind. Als u accoord bent met diagnose en behandelplan, kan de therapie van start gaan: wekelijkse of tweewekelijkse sessies met kind of jeugdige, en oudergesprekken om de therapie te ondersteunen. Het accent in de behandeling kan ook liggen op de gesprekken met de ouders. Over de duur van de therapie kan een schatting worden gemaakt.

4. Intelligentie onderzoek met zo nodig aanvullend neuropsychologische diagnostiek, als deze informatie nodig is om een behandelplan op te stellen.  

5. Second opinion en contra-expertise

6. Scheidingsbemiddeling t.b.v. omgangsregeling kind en ouders

Als ouders niet meer samenwonen

Als ouders niet meer samenwonen, worden de afspraken voor oudergesprekken bij voorkeur toch voor hen samen gemaakt. Daar is het kind en de behandeling mee gediend.

Als het gaat om voorlichting in verband met echtscheiding kan wel afzonderlijk een afspraak worden gemaakt. Maar ook dan verdient het de voorkeur dit als ouders samen te doen.

Met het kind zelf kan alleen contact zijn als beide ouders daarvoor toestemming geven. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, o.a. afhankelijk van de leeftijd van het kind, of als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft. Het betreft hier wettelijke en door de beroepscode bepaalde voorschriften.

Praktijkruimte

Mijn praktijk is gesitueerd naast het woonhuis, Bronsteeweg 34 Heemstede. Neemt u de linkervoordeur, dan komt u meteen in de wachtkamer. Daar wordt u opgehaald als het tijd is.

Tijden

De meeste afspraken kunnen op maandag, dinsdag of woensdag overdag plaatsvinden. Afspraken met middelbare scholieren vinden zoveel mogelijk na schooltijd plaats. Afspreken op een maandag- of dinsdagavond behoort tot de mogelijkheden. 

Kosten

Behandeling van 0-18 jarigen.

Per 1 januari 2015 worden de kosten voor behandeling vergoed door de gemeente als daarmee een overeenkomst is gesloten. 
 
Met de volgende gemeenten heb ik een overeenkomst:

• Beverwijk
• Bloemendaal (i.e. Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal dorp, Overveen, Vogelenzang) 
• Haarlem
• Haarlemmerliede (i.e. Halfweg, Spaarndam, Zwanenburg) 
• Haarlemmermeer (i.e. o.a. Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Cruquius, Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuwe Brug/de Liede, Nieuw-Vennep, Rozenburg, Rijsenhout, Vijfhuizen, Zwaanshoek)
• Heemskerk
• Heemstede
• Spaarnwoude
• Velsen (i.e. Santpoort N en Z, Driehuis, Velzen Noord, Velzen Zuid, IJmuiden)
• Zandvoort


Bij sluiting van het dossier stuur ik de declaratie naar de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Met elke gemeente uit de lijst is een z.g.n. Bewerkersovereenkomst gesloten, d.w.z. dat de gegevens over de cliënt die op de declaratie vermeld moeten worden, vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat de medewerkers op het gemeentehuis die de declaratie verwerken, een geheimhoudingsplicht hebben. 


Eigen bijdrage:
Er is geen eigen bijdrage verschuldigd voor ambulante hulp. Op dit moment geldt alleen een eigen bijdrage voor kinderen die in een GGZ instelling zijn opgenomen.  


Uurtarief: 
Bij screening of adviesgesprek geldt een uurtarief van € 120,00 per uur of een gedeelte daarvan. Daarbij wordt alle tijd die aan het dossier gewerkt wordt, in rekening gebracht. 


Jong Volwassenen van 18 jaar en ouder.
Verzekeraars verrekenen volgens wettelijk voorschrift altijd eerst het eigen risico, dus minimaal € 375,00. 
De declaratie voor een behandeling is altijd een DBC nota die gebaseerd is op aantal gewerkte minuten in combinatie met de diagnose.
De declaratie wordt gestuurd naar de cliënt. 
Afhankelijk van verzekering en polissoort wordt een percentage vergoed. 
Ik heb weloverwogen geen contract met verzekeraars. 
Of kosten voor screening dan wel advisering worden vergoed door de verzekering, zal per polis verschillen. 

Heart Assisted Therapy

In mijn praktijk maak ik waar mogelijk gebruik van de Heart Assisted Therapy methode volgens John Diepold, een gepromoveerd Amerikaans psycholoog, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen emotionele problemen en de lichamelijke weerslag daarvan. Zijn opleiding is erkend door de American Psychological Association. De resultaten van deze methode zijn indrukwekkend vanwege de snelheid waarmee angsten, negatieve ervaringen en gedachten zowel bij ouders als bij het kind kunnen verdwijnen. Er zijn in mijn praktijk al veel positieve resultaten mee geboekt, zoals bij angst voor examens, onzekerheid vanwege gepest worden, schoolfobie, pubers die hun leven niet meer zien zitten, angst een ouder te verliezen na echtscheiding, schrikbeelden van nare ervaringen die een kind niet te boven komt, buitensporig angstig gedrag van een kind, niet uit logeren durven, driftbuien, angst om emoties te uiten, nare ervaringen op (school)kampen, maar ook angsten van ouders zoals zich machteloos voelen als hun kind iets moeilijks meemaakt, niet kunnen inslapen, zich ergens alleen voor voelen staan, bang zijn om gekwetst te worden, etc. Er komen wekelijks nieuwe probleemgebieden bij die met deze methode snel tot resultaat blijken te leiden. Verder maak ik deel uit van een intervisiegroep van zeer ervaren psychotherapeuten die met deze werkwijze ervaring opdoen en deze ook verder ontwikkelen.

Door de snelle resultaten blijkt het aantal sessies voor nogal wat problemen vaak beperkt te kunnen blijven.
Ik probeer zoveel mogelijk volgens deze methode te werken.
Zo hoop ik kosten beperkt te kunnen houden en een wachtlijst te voorkomen.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande, dan gaarne uw reactie.

Marga Akkerman

Crisis

Patiënten die reeds bekend zijn in mijn praktijk kunnen in geval van crisis te allen tijde telefonisch of per email bij mij terecht. Patiënten van wie ik geen dossier heb, kan ik in geval van crisis niet te woord staan.